Trondheim var havne- og handelsbyen i Trøndelag. Havnen er den vesentligste årsaken til at vi har en by her! Herfra foregikk landsdelens eksporthandel og her ble importerte varer tatt imot og solgt.

Trondheim hadde historisk det mest differensierte næringslivet i landet. Byen handlet med et svært stort oppland. Dette omfattet Trøndelag, Romsdal, Nordmøre, Jemtland, Herjedalen, Nord-Østerdalen og store deler av Nordland.

Mye handel foregikk som torghandel, og spesielt viktig var Martnan, hvor det foregikk direkte handel mellom byborgerne og kunder fra hele opplandet. Martnan var også en arena for fest og sosialt samvær.

Trondheimsborgerne solgte salt, korn, brennevin, sukker m.m. De eide og kontrollerte skoger og sagbruk; eide fiskeværene på kysten og stod for eksporten på egne skip. Dessuten eide Trondheimsborgerne kobberverkene og eksporterte store mengder kobber. Disse eksportvarene sørget for at det ble akkumulert mye kapital.

Noe av denne ble benyttet til luksuriøst forbruk i form av mat, drikke, klær, kunst og ikke minst digre bypalèer. Det meste ble imidlertid investert i ny næringsvirksomhet. På 1700-tallet grunnla noen av byens store næringsdrivende blant annet skipsverft og sukkerraffinaderi, og de fortsatte driften av Trondheims eldste industribedrift, Teglverket på Bakklandet.

Trondheim var og er det dominerende handelssentrum i Midt-Norge.

Næringslivet har hatt både oppturer og nedturer. Mange store handelshus ble grunnlagt på 1600- og 1700-tallet. Disse hadde en gullalder under den lange fredsperioden fra 1721 til 1788. Handelshusene fortsatte å dominere næringslivet frem til på 1870-tallet. Da forverret konjunkturene seg og det ene huset etter det andre gikk over ende.

Problemet for mange av de gamle handelshusene var at eierne var blitt for fornemme til å bry seg om å tjene penger. De levde på gamle formuer og forretningsmetoder og gikk over ende når tidene endret seg.

Nye menn overtok og grunnla levedyktige firma som til dels eksisterer den dag i dag. Drømmen var å bli Nordens Hamburg, og borgerne håpet å dra inn Nord-Sverige, deler av Finland og kanskje Russland i handelsområdet. Dette gikk ikke så bra, men det medførte en storstilt utbygging av havnen.

Trondheim er også et kommunikasjonsknutepunkt, noe som har stor betydning for næringslivet. Det er gode forbindelser til distriktene omkring, resten av landsdelen, landet for øvrig, samt utlandet.

Næringslivet var historisk preget av mange håndverkerbedrifter og Trondheim ble på 1800-tallet en stor industriby. Det dreide seg blant annet om råvarebearbeiding, mekanisk industri og næringsmiddelindustri.

Trondheim er fremdeles det dominerende industrisenter i Midt-Norge. Mye av industrien er i dag preget av høyteknologi.

Hør alle episoder av Trønderhistorie med Terje Bratberg her: