• REDAKSJONEN OPPLYSER OM AT DET ER AVDEKKET PLAGIAT I DETTE INNLEGGET. SE GJENNOMGANGEN HER.

Et åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn forutsetter vern og sikring av innbyggernes rett til liv, frihet og eiendom. Dette er staten og myndighetenes kjerneoppgaver. Sviktes disse, uthules den demokratiske rettsstatens fundament. Men det er også en oppgave for kommunene. Alle landets innbyggere bor faktisk i en kommune. Arbeidet med å skape trygghet må derfor starte her.

I gamle dager ble det sagt at ”det trengs en landsby for å oppdra et barn”. Dette er en sannhet som også gjelder i dag. Foreldre har og skal ha det viktigste ansvaret. Men det er også slik at nabolaget, skolen, politiet, barnevernet, frivilligheten og idretten i våre nærmiljø utgjør ”landsbyen” som hjelper oss med å skape den nødvendige tryggheten rundt barna.

Derfor må kriminalitetsbekjempelse og forebyggende arbeid sees i sammenheng der alle disse aktørene bidrar til å gi barn og unge de riktige rammene under oppveksten og sørger for at det ikke vokser opp barn i våre lokalsamfunn som søker tryggheten i ekstreme miljøer fordi de står alene i sitt eget.

Et trygt samfunn starter med å sikre at alle alvorlige lovbrudd etterforskes og påtales, slik at man ikke skaper lovløse rom i offentligheten. Det gjelder også ovenfor ungdom som ikke respekterer ytringsfriheten og ikke-voldelige demonstrasjoner. Å leve i en kommune eller nærmiljø handler om at det skal være trygt å være utenfor hjemmet – men ikke utenfor loven.

Kunnskapen om forebygging må økes, både i politiet og andre offentlige etater. Barn og unge i risikogrupper må gis tettere oppfølging av politiet i tett samarbeid med barnevern, oppsøkende ungdomstjeneste, ungdomspsykiatrien og skolen. Slik økes sannsynligheten for at flest mulig får den hjelp og støtte de trenger for å unngå kriminalitet og uønsket adferd.

En god skole, trygge familier og gode bomiljøer er viktige for å hindre at unge havner i en kriminell løpebane. Derfor er det viktig å skape muligheter for alle til å klare seg selv og skape et godt liv for seg og sine. Derfor må kriminalitetsbekjempelse ses i sammenheng med en skole som gir barn og unge muligheter gjennom kunnskap, en sosialpolitikk som behandler og hjelper mennesker tilbake i samfunnet, og en arbeids- og næringspolitikk som gir muligheter for alle.

Sårbarheten i samfunnet er ikke statisk. Risiko- og trusselbildet samfunnet står overfor er bredt og sammensatt. Dagens utfordringer er ikke nødvendigvis morgendagens utfordringer. Manglende koordinering og helhetlig oversikt kan føre til at samfunnet ikke er godt nok rustet til å håndtere alvorlige hendelser. Samfunnets sikkerhet og beredskap ivaretas av mange forskjellige etater. En rekke ulike aktører har ansvar og oppgaver, avhengig av hendelsen karakter. Kommunenes rolle som beredskapsaktør må vektlegges i dette arbeidet. Vi er oppgaven verdig.