Turisme er ikke et mål i seg selv

Petra Sestak, Trøndelag Reiseliv

Petra Sestak, Trøndelag Reiseliv

Av

I et marked med ca. 1,8 milliarder reisende på verdensbasis, som søker nye drømmedestinasjoner, må vi være mye mer selektive i hvem vi inviterer.

DEL

Reiselivet står for flere arbeidsplasser enn olje, fiskeri og landbruk til sammen. Verdiskapingen av turismen i Trøndelag er over 7 mrd. kroner. Opplevelsesnæringen er en av verdens raskest voksende men også en veldig sårbar næring, noe som viser seg spesielt under koronapandemien. Turismen har stoppet helt opp og næringsgrunnlaget til mange er truet.

De siste to årene har en samlet trøndersk næring jobbet godt for å justere kursen mot kvalitative opplevelsesprodukter og økt verdiskapning istedenfor kun volum. Ofte er det de små lokale og autentiske aktører som leverer på unike aktiviteter, kulturopplevelser eller lokale matskatter, men de er i utgangspunktet lite økonomisk robuste. Samtidig er disse ofte grunnen hvorfor våre gjester kommer til Trøndelag, de tilbyr opplevelser som skaper «reason to go» og øke betalingsviljen.

Hvis vi skal fortsette å vokse som helhetlig og konkurransedyktig opplevelsesdestinasjon fremover, er vi helt avhengig av å få flest mulig aktører gjennom koronakrisen. Det vil være avgjørende for fremtiden til opplevelsesnæringen om man klarer å omstille seg, holde den påbegynte kursen og om man er moden nok for å ta noen grunnleggende veivalg basert på globale trender med nye «spilleregler». Er vi bærekraftig, og er vi bærekraftig nok? Hvordan ønsker vi at våre lokalsamfunn skal utvikles? Trøndelag må ta noen valg og ansvaret for en bærekraftig utvikling og kontrollert vekst i reiselivsnæringen. En bærekraftig turisme som omfatter både bevaring av naturen, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

I et marked med ca. 1,8 milliarder reisende på verdensbasis, som søker nye drømmedestinasjoner, må vi være mye mer selektive i hvem vi inviterer og være bevisst på hva turismen skal bidra med lokalt. Og mer enn noen gang etter korona vil Norge være et trygt og attraktivt reisemål for mange, både internasjonale og norske gjester. Vi må tilrettelegge for en balansert vekst i regionen, både på sesong og i geografi. Det er stort behov for en langsiktig strategi, hvor markedsføringen bidrar til en bærekraftig lokalsamfunnsutvikling. Denne må vi lage med å engasjere og involvere lokalbefolkning, og få frem ulike stemmer ved sette innspill i systemet.

Det handler om å få til et tett samspill mellom lokalsamfunnets ønsker og hvilke utviklings- og markedstiltak som skal gjennomføres. Dette krever at alle involverte parter, enkeltvis eller samlet, tenker konsekvens av sine handlinger, og tar valg som bidrar til å støtte opp under lokale planer, ønsker og behov. Det handler om å finne arbeidsmetoder hvor lokalbefolkningen er involvert fra start. En strategiprosess som bygges nedenfra og opp, og som er en naturlig del av reisemålsledelsen. På en slik måte at man bidrar til å skape gode lokalsamfunn å bo og besøke. Da må man begynne å se på reiseliv som en samfunnsutvikler og inkludere det i lokale og regionale planprosesser i flere sektorer.

Vi har en visjon om å være ledende på opplevelsesbasert verdiskaping. Dette betyr at alt vi gjør skal bidra til en trippel bunnlinje (økonomisk, sosialt og miljø). Digitalisering og økt tilgjengelighet av opplevelser og reisemål har utfordret reiselivet. Merkevarer bygges i dag gjennom relasjoner, gode kundeopplevelser og story telling. Kundene har blitt våre viktigste markedsførere, og dette utfordrer oss i vårt arbeid. Vi har tatt konsekvensen av den nye måten å jobbe på, og utviklet et verktøy som gjør oss i stand til å navigere og ta kloke strategiske beslutninger på hvilke gjester vi skal prioritere.

Merkevarer bygges innefra, eller nedenfra gjennom leveransene – en kan si at merkevarebygging i dag er mer en relasjonsbygging mellom gjest og leverandør. Rett gjest til rett tid til rett sted! Vi må velge de besøkende som bidrar med størst verdiskaping, og ikke utelukkende fokusere på volum. Framtidens kunder vil være mer bevisst i sine valg, og forvente at vi leverer bærekraftige opplevelser. Vi må derfor sette bærekraft på agendaen og operasjonalisere dette både på destinasjons- og bedriftsnivå.

Utviklingen av og i opplevelsesnæringen baseres i stor grad av synsing, men en bærekraftig reiselivsnæring må basere sine strategier og tiltak på kunnskapsbasert og langsiktig tenking. Vi har behov for økt forskningsinnsats og et tettere samarbeid mellom kunnskapsmiljøene og næringslivet for å løfte opplevelsesnæringen. Dette fordrer at vi som næring måles på mer enn antall av kommersielle gjestedøgn. Vi mangler nasjonale systemer og enighet om hva næringen skal måles på. En problemstilling som må løftes nasjonalt.

Målet er kanskje ikke turisme i seg selv, men hva turisme skal bidra med til våre lokalsamfunn.

Artikkeltags