Uføre har inntil nå hatt anledning til å tjene en liten sum uten å få redusert uførestønaden sin. Dette foreslo Solberg-regjeringen å endre på. De mente uføre skal få trekk i stønaden fra første krone, og ikke først etter å ha tjent inntil 42 000 kroner (0,4 G). Forslaget er usedvanlig gnient og usolidarisk. Det vil fjerne en viktig motivasjonsfaktor for en utsatt gruppe til å gjøre en innsats etter evne og kunne bidra i samfunnet. Den eneste effekten dette vil ha er økt utenforskap. Vi så det som urealistisk at Støre-regjeringen, som ettertrykkelig har erklært at det er «vanlige folks tur», ville videreføre forslaget. Men etter det vi forstår har både Ap og Sp kommet til at de vil gjennomføre endringen.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) representerer mange som har nytt godt av fribeløpet. De får honorarer for innsatsen som brukerrepresentanter i lovpålagte organer i helseforetak, NAV, fylket, offentlige etater eller for styreverv i en frivillig organisasjon. Dette er meningsfulle aktiviteter for den enkelte, som forebygger utenforskap og psykisk uhelse; og sist men ikke minst er deres innsats et viktig bidrag for fellesskapet og gjøre samfunnet mer inkluderende. Allerede er det vanskelig å få folk til å stille opp i slike verv. En fjerning av fribeløpet gjør det ikke lettere.

Uføre som i dag gjør en fenomenal jobb som brukerrepresentanter og som føler seg nyttig for samfunnet på tross av sin funksjonshemming og kroniske sykdom – eller som pårørende vil i stor grad som følge av dette bli satt ytterligere på sidelinjen. I tillegg vil ikke FFO klare å skaffe nok brukerrepresentanter til de ulike lovpålagte organene.

Vi har fått signaler om at uføretrygdede assistenter ikke fortsetter i sine små jobber, uførepensjonister som sitter eksamensvakter kommer til å takke nei til å sitte eksamensvakt og brukerrepresentanter i lovpålagte organ trekker seg.

Store ord som ble gjentatt under valgkampen om forebygging av utenforskap, et samfunn der alle kan bidra og tidlig innsats er da ord som faller bort om dette forslaget i statsbudsjettet går igjennom.

Vi er enige i prinsippet om at de som kan skal jobbe. De færreste drømmer om et liv på uførestønad, og du får heller ikke dette dersom du kan ta en vanlig jobb. Mange funksjonshemmede og kronisk syke kan ha gode og dårlige perioder, og formen kan svinge i løpet av et døgn. Det gjør det vanskelig, og for noen umulig, å stå i en ordinær jobb. Som ufør faller du utenfor viktige sosiale arenaer og du må klare deg med lite. For en ufør som bor sammen med ektefelle eller samboer, er minste uføretrygd 242 590 kroner.

FFO Trøndelag hadde valgmøter med alle partiene før stortingsvalget. Der sa dere at vi skulle rope ut om det var noe vi ville få fram. NÅ ROPER VI, for det er en del av grunnmuren for uføre og våre brukerrepresentanter som dere nå prøver å ta bort. Vi ønsker ett inkluderende samfunn der alle kan bidra der de får til å bidra, vær så snill og få reversert dette forslaget!

Vi setter nå vår lit til at opposisjonen klarer å stoppe dette forslaget. Uføre er også «vanlige folk», og det har lenge vært deres tur!