Fredag la kommunedirektøren frem sitt budsjettforslag. Hvor han foreslår å kutte 30 årsverk ved NAV Falkenborg og NAV Lerkendal. Lederne ved byens NAV-kontor gikk ut i avisa Nidaros med sin bekymring samme dag.

NTL NAV Trøndelag ønsker med dette å formidle støtte til NAV-lederne sin bekymring for konsekvensene av dette forslaget. Dersom forslaget vedtas av politikerne, vil dette bety vesentlige reduserte muligheter for bistand, for de som sårt trenger hjelp av storsamfunnet. Vi tillitsvalgte er i tillegg oppriktig bekymret for at forslaget vil føre til ytterligere forverring av hverdagen til allerede pressede ansatte.

NTL NAV Trøndelag vil minne kommunedirektøren på at det ikke er lenge siden det kom krass kritikk fra statsforvalteren vedrørende Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Det gjør at vi stiller store spørsmål ved budsjettforslaget. Allerede i dag er det stort press på tjenester som KVP og kommunale tjenester som økonomisk sosialhjelp. Vi opplever det som skremmende at kommunedirektøren foreslår et så stort kutt, med en usikkerhet på effekten av en slik nedbemanning. Effekten er imidlertid ikke vanskelig å tenke seg: færre på KVP, lengre saksbehandlingstid og et dårligere tilbud til de som trenger NAV mest.

Vi håper at Ap og SV tar ansvar for de som trenger det siste sikkerhetsnettet samfunnet kan gi dem, avviser forslaget og heller styrker NAV.

NTL NAV Trøndelag kan ikke akseptere at det kuttes i tjenester for de som allerede har det vanskeligst og som har mest behov for hjelp til å komme seg inn i arbeidslivet. KVP, som det foreslås å kutte betydelig i, er en lovpålagt rettighet for de som har ingen eller svært reduserte rettigheter til statlige ytelser. De som fyller inngangsvilkår for rett til kvalifiseringsprogram, er de som er vurdert til å ha størst vansker med å komme seg i arbeid uten nødvendig hjelp. Med et så stort kutt i antall ansatte vil det ikke bare bety vesentlig dårligere tilbud, men det vil også kunne føre til at vi får utfordringer med å gi den hjelpen lovverket pålegger oss. Vi skal gi tett og koordinert oppfølging for å styrke mulighetene for å komme i jobb.

Om man nærmest må jobbe på kant med lovverket man er satt til å forvalte, er dette også en påkjenning for de ansatte. Vi har allerede i dag utfordringer knyttet til antall saker per ansatt på dette området. Når det nå foreslås å kutte så mange stillinger er vi redd for at det kan bety dårligere arbeidsforhold, med økt stress for ansatte og mulighet for økt sykefravær. Dette er hverken kommunen, de ansatte eller kommunens innbyggere tjent med.

Vi håper med dette innlegget å appellere til byens politikere. Vis at Trondheim kommune tar vare på de som trenger NAV mest! Vi utfordrer Ap og SV til å dele sine tanker rundt kommunedirektørens forslag.