Siden starten av NTE for 100 år siden har NTE hatt som oppgave å bygge ut vassdrag og produsere elektrisk energi og sikre strømforsyning i hele Nord-Trøndelag. Avkastningen selskapet hadde ble holdt tilbake i selskapet og brukt til videreutvikling av selskapet. Dette var hovedfokus i de aller fleste energiselskapene i offentlig eie fram til vi fikk et endret bilde av dette som følge av energiloven fra tidlig 1990-tall. Etter dette endret fokus seg til også å tilføre eieren deler av avkastningen som eierutbytte. Nord-Trøndelag fylkeskommune tok eierutbytte i størrelsesorden opp til 200 millioner kroner årlig fram til eierskapet av NTE ble delt mellom kommunene i gamle Nord-Trøndelag.

Det synes nærliggende å sammenlikne de to store energiverkene i Trøndelag, Trønderenergi og NTE. Begge selskapene hadde et driftsresultat på over 600 millioner kroner i 2021, og det er videre grunn til å merke seg at NTE har høyere egenkapital enn Trønderenergi. Tilnærmingen til utbytte er vesentlig forskjellig for de to selskapene.

Både NTE og Trønderenergi hadde et driftsresultat på vel 600 millioner kroner i driftsåret 2021. Det ble foreslått fra styret for NTE at utbytte for 2021 til eierkommunene settes til 79 millioner kroner. Til sammenlikning foreslo Trønderenergi å utbetale utbytte på 200 millioner kroner til eierne med bakgrunn i tilnærmet samme driftsresultat. Trønderenergi har en ny utbyttepolitikk som sier at utbyttet skal være på minimum 200 millioner kroner årlig, ifølge Civita.

Mats Kirkebirkeland skriver i Trønderdebatt 27.6.22 at både Trønderenergi og NTE har lavest utbytteandel av landets fjorten største kraftselskaper. Han skriver: «Lavest ligger Nord-Trøndelag Elektrisitetsnettverk (NTE), som har en samlet utbyttegrad på 14 prosent av årsresultatet i løpet av perioden 2010–2021. NTE utmerker seg også som et av få kraftselskaper som ikke har en spesifikk utbyttepolitikk, hvor en viss andel av årsresultatet skal utbetales som utbytte over tid

Steinkjer Høyre mener det er all grunn til å revurdere den tenking som er lagt til grunn for tiårsperioden 2018–2028 om forholdet mellom eier og bedrift med tanke på utbytte og eierskapspraksis. Kommunene i gamle Nord-Trøndelag er grunnleggende viktige samfunnsutbyggere og tilretteleggere for utvikling. NTEs rolle og oppgave bør derfor, i tillegg til primærfunksjonen som energiverk, bli å tilføre kommunene som eiere midler til å forestå samfunnsbygging og godt tilrettelagte tilbud til innbyggerne.