22. februar står hhv. styreleder og administrerende direktør i Helseplattformen AS, Helge Garåsen og Torbjørg Vanvik, frem i Adresseavisen og innrømmer feil med Helseplattformen. De sier at de ser alvorlig på rapporten fra Helsetilsynet. Deretter fyrer de løs med den ene usannheten etter den andre.

Når de sier at problemene med E-meldinger er løst, at arbeidsflyten for radiologi er god og at problemer i forbindelse med akutte blodoverføringer må bero på misforståelser, så er dette rene usannheter.

  • Les tilsvar fra Helseplattformen ved adm. dir Torbjørg Vanvik og styreleder Helge Garåsen her.

Når Helsetilsynet har lagt frem en svært alvorlig midlertidig rapport om Helseplattformens utfordringer ved St Olavs Hospital, må man forutsette at styreleder og adm. direktør i Helseplattformen AS er kunnskapssøkende. Man må forutsette at de aktivt søker kunnskap både om eksisterende problemer, og i hvilken grad man har et handlingsrom for å finne funksjonelle løsninger.

Når man legger disse forutsetningene til grunn, fremstår uttalelsene fra Garåsen og Vanvik som renspikket løgn.

  1. Vi har hyppig kontakt med kolleger i allmennpraksis som etterlyser svar på røntgenundersøkelser. Ved gjennomgang av disse ser vi at meldinger er sendt ut fra oss, uten at de har kommet frem til mottaker. Dette gjelder også fastleger med sanntids oppdaterte skyløsninger. Problemene har oppstått etter 12. november 2022 og det er helt uriktig at de er løst.
  2. Arbeidsflyten for radiologi er ikke god! Vi har enorme problemer med våre arbeidslister, både for merkantile og radiologer. Jeg vet at det jobbes iherdig med å få på plass hensiktsmessige arbeidslister, men løsning er forespeilet å komme tidligst høsten -23. En del andre løsninger som i stor grad påvirker vår arbeidsflyt krever at vi sender inn endringsønsker, disse kan man tidligst tilby løsninger på i 2024!
  3. Vanvik sier at «giving av katastrofeblod» må bero på misforståelser. Hvilket grunnlag har hun for å si dette? Synes hun at det høres så dramatisk og uvirkelig ut, at hun derfor mener at det må bero på misforståelser? I så måte kan vi være enig, det høres helt uvirkelig ut at anestesi er forhindret fra å gi noe annet enn katastrofeblod. Allikevel er det i aller høyeste grad en realitet. Jeg har selv stått med akutte blødninger hvor anestesi ikke har hatt annet valg enn å gi katastrofeblod til pasienten. Og ja -Helseplattformen var til hinder for bestilling av annet blod.

Om det er slik at Garåsen og Vanvik ikke farer med løgner, er det bare en annen forklaring på deres utsagn: De er blitt grovt feilinformert. Da er vi inne på et annet og betydelig problem for helseregionen. Helseplattformen AS er en leverandør av tjenester til Helse Midt-Norge, på lik linje med leverandører av hofteproteser, røntgenutstyr, anestesiapparater og å videre.

Det som skiller Helseplattformen AS fra andre leverandører er at de eies av Helse Midt-Norge, og at man har organisert seg på en slik måte at denne leverandøren får sitte ved øverste direktørs bord og snakke nedover i organisasjonen. Slik flyttes eierskapet til sannheten fra de som har produktet som sitt verktøy, til de som har produktet som sin salgsvare.

Det virker som at det meste av informasjon som når styrerommet i Helse Midt-Norge bygger på «sannheter» som kommer fra Helseplattformen AS sine egne ansatte, og ikke fra brukererfaringer fra ansatte ved St Olavs hospital. Det vil alltid ligge i enhver leverandørs interesse å fremheve sitt eget produkts fortreffelighet, her skiller ikke Helseplattformen seg fra resten av leverandørene. De færreste leverandører snakker nedlatende om eget produkt, og det sitter naturligvis langt inne å innrømme eget produkts utilstrekkelighet.

På den andre siden er det svært få, om noen, av St. Olavs 10 000 ansatte som har noen som helst egengevinst ved å finne feil i en gitt leverandørs produkter. Alle ansatte ved St. Olavs hospital ønsker produkter som gjør at man i størst mulig grad kan yte tilfredsstillende helsehjelp til regionens innbyggere. Når ansatte i et helseforetak opplever at leverte produkter/varer/tjenester utgjør en risiko for pasientene plikter man å gi beskjed om dette.

Den vanlige kommunikasjonsruten er at ansatte/avdelinger gir direkte tilbakemelding til leverandør om mangler i en gitt vare, så tar leverandør ansvar for denne tilbakemeldingen og fikser problemet. Om ikke dette har ønsket effekt, melder man oppover i egen organisasjon og det tas avgjørelser på et høyere plan. I tilfellet Helseplattformen er kommunikasjonsrutene snudd på hodet.

Ansatte melder feil til Helseplattformen, så er det Helseplattformens ansatte som sitter på definisjonsmakten om hvorvidt en meldt sak er å anse som en kritisk feil eller ikke. Det er også de som gir informasjon om «rikets tilstand» videre oppover i helseforetaket.

Dette er svært problematisk, og er trolig en medvirkende årsak til at ledelsen både i Helseplattformen og i Helse Midt-Norge har et svært uriktig bilde av hvordan det egentlig går med dette nye journalsystemet.

Kort oppsummert: Ingen ansatte sitter i ekkokammer og bedriver hatretorikk. Svært mange ansatte er utslitte av dette spillet med lyving og desinformasjon! Vis oss at dere ønsker å spille på lag med oss! Når alt kommer til alt har vi sannsynligvis et sammenfallende mål, nemlig å gi pasienter i Midt-Norge et trygt og godt helsetilbud.

Les også

Det er ingen tvil om at tiden etter innføringen har vært tøff