Utviklinga av Innherred – den må vi gjøre i lag. Vi har en felles bo- og arbeidsmarkedsregion og næringslivet er ikke opptatt av kommunegrensene. Kommunene på Innherred har noen felles utfordringer, og vi har noen komparative fortrinn. Bruker vi dem godt sammen vil vi alle sammen komme styrket ut.

Nå som alle kommunene skal revidere kommuneplanens samfunnsdel er det særlig viktig å se på hvordan vi kan få attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg de unge. Og at vi har attraktive lokalsamfunn slik at de unge blir her eller flytter tilbake etter studier.

Høyre på Innherred mener derfor at det er viktig at kommunene nå går sammen om å lage en felles strategisk næringsplan for Innherred. Det har vi hatt for noen år siden også. Noen utfordringer klarer vi ikke å løse hver for oss. Lager vi en sånn plan kan vi diskutere våre felles utfordringer og lage strategier sammen.

Vi må ta utgangspunkt i regionens fortrinn, nemlig grønn og blå næring, kompetanse på industri og bioøkonomi, og helse. Til sammen utfyller vi hverandre veldig godt.

Det blir tøffe prioriteringer i kommunebudsjettene i årene som kommer, men vi vil advare mot å nedprioritere næringsrelatert virksomhet. Vi trenger flere arbeidsplasser i privat sektor i tiden fremover. Økt verdiskapning i privat sektor vil igjen styrke økonomien i kommunene.

Det er mye godt samarbeid på Innherred allerede, for eksempel innenfor transport og kommunikasjon. Næringsaktører samarbeider også godt. Men nå som man skal løfte blikket i samfunnsdelen til kommuneplanene, så er det viktig å utvikle Innherred sammen, som et tyngdepunkt i et balansert Trøndelag. En felles strategisk næringsplan vil da være et nyttig verktøy. Så kan handlingsdelen av en slik plan se forskjellig ut i de ulike kommunene, men overordnede strategier kan vi lage sammen.

Uten arbeidsplasser får vi ingen utvikling, og uten at vi har kompetente folk får vi ikke arbeidsplasser. Arbeidsplasser, kompetanse og attraktive lokalsamfunn er grunnlaget for utvikling av Innherred i fremtida.