Gå til sidens hovedinnhold

Vassmarka næringsområde og sentrumsutvikling i Åsen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg byggestart for ny E6 Kvithammar – Åsen, og med det en lenge etterlengtet etablering av et industriområde i Vassmarka. Tilgangen til næringsarealer i Åsen, og resten av Levanger kommune, er i dag veldig begrenset, så å utnytte Vassmarka best mulig, vil være av stor betydning. Vi mener det i den sammenheng vil være uklokt å legge begrensninger på hvilken type næringer som skal få etablere seg der. Aktivitet skaper aktivitet, og å ekskludere én type næringsliv, kan legge begrensninger på hvilke andre næringer som vil finne Vassmarka attraktiv. Levanger kommune sin oppgave må være å legge til rette for alle, så vil nok markedet selv naturlig regulere hvem som vil etablere seg. Det kanskje aller vesentligste i denne sammenhengen, vil være tilgjengeligheten til arealene. Hvilke kryssløsninger som blir valgt, kommer derfor til å være avgjørende for hva Vassmarka næringsområde vil bli i fremtiden. Her er et helkryss nord for sentrum den løsningen som gir desidert flest muligheter.

Åsen sentrum har per i dag veldig begrenset med arealer for etablering av nye næringer. Langs dagens E6 er det etablert bl.a. detaljhandel, bank, skole, barnehager, togstasjon, idrettsarena og boligbebyggelse. Skal det i fremtiden være muligheter for andre aktører å etablere seg i Åsen sentrum, er det dyrkajord som må under spaden. Dette vil vi understreke ikke er et alternativ. Muligheten for etablering av f.eks. detaljhandel i Vassmarka komme derfor som et pluss til det tjenestetilbudet Åsen har i dag. Bredere utvalg og flere muligheter er faktorer som er med på å gjøre Åsen attraktivt for tilflytting i fremtiden. Vi mener dette på sikt vil føre til en naturlig utvidelse av sentrum nordover. Næringsarealene i Vassmarka kommer da til å bli en naturlig utvidelse av Åsen sentrum.

At dagens trafikksituasjon i Åsen er krevende, er ikke til å legge skjul på. Vi ser derfor fram til den dagen E6 ikke lenger går gjennom sentrum. Den trafikken som da er igjen, vil i all hovedsak være lokaltrafikk. Denne trafikken trenger vi i sentrum, om ikke Åsen skal oppleve stor handelslekkasje til nærliggende områder. Det er viktig å legge til rette for at folk bosatt i Åsen, skal finne det praktisk og naturlig å gjøre handelen sin lokalt. Dette oppnår vi ikke dersom innbyggere, både heltids og deltids, i stor grad blir penset utenom sentrum. Mange i Åsen pendler ut av bygda i jobbsammenheng og det er mange som har tilhold i Åsen i forbindelse med ferie og fritid. Alle disse er viktige kunder, som er med på å holde hjulene i gang i næringslivet i bygda. Vi mener derfor Åsen vil være tjent med at disse også i fremtiden kjører igjennom sentrum. Dette er nok et argument for at et helkryss etableres nord for sentrum.

Med ny E6, vil nok Åsen i mye større grad enn i dag, bli et trafikknutepunkt for omkringliggende områder. Dette er noe det må tas høyde for i planleggingen for og utnyttelsen av arealene i Vassmarka. God tilgjengelighet fra ny E6, sammen med muligheter for parkering, tilgang til drivstoff og ladeanlegg, er viktige faktorer i denne sammenhengen. Dette er det naturlig å legge til rett for i forbindelse med nytt kryss. Som vi ser det, vil også dette best la seg gjøre sammen med et helkryss nord for Åsen sentrum.

Vi ønsker en løsning som gir flest muligheter og best utnyttelse av Vassmarka næringsområde, tar vare på Åsen som et attraktivt sentrum for framtida og legger beslag på så lite dyrkamark som over hode mulig.

Kommentarer til denne saken