Det var med stor glede vi i jordvernalliansen Trøndelag leste beslutningen Arbeiderpartiets representantskapsmøte gjorde torsdag kveld da de gikk inn for å tilbakeføre Overvik til LNF-område.

Vi tror bevisstheten rundt jordvern og verdien av lokal matproduksjon er økende. Da er det positivt at det kommer til uttrykk i de beslutninger som tas i Arbeiderpartiet. Det er et modig vedtak ettersom Overvikselskapene har truet med store erstatningskrav hvis kommunen går tilbake på boligreguleringen av området. Heldigvis forsto flertallet i representantskapet at når jordene det skulle ha blitt dyrket mat på er belagt med veger og bygninger, er de tapt for matproduksjon for alltid. Da blir eventuelle erstatningskrav mindre vesentlig.

Malurten i begeret for oss i jordvernalliansen er vedtaket representantskapet fattet om utbygging av Rotvoll. Vi hadde helst sett at det også her ble bevart verdifulle dyrkingsareal, men registrerer at både bynær beliggenhet og mye vegutbygging i området brukes som argument for boligbygging, nesten som en naturlig konsekvens. I vår tid, med de store utfordringene innenfor klima og miljø og med erfaringene fra pandemien vi er rammet av, forstår stadig flere at en by som vokser også trenger nærhet til landareal hvor det kan dyrkes mat. Dette handler om lokal trygghet og beredskap.

Jord og jordbruksland har forskjellig kvalitet blant annet når det gjelder hva det er mulig å dyrke, hvor effektivt det er mulig å dyrke og hvor produktiv jorda er. Innenfor grensene til Trondheim kommune har vi mye matjord av ypperste kvalitet, særlig i områdene ned mot Trondheimsfjorden. Det betyr at matjorda som går tapt for dyrking på Rotvoll innebærer et mer alvorlig tap av jord enn tilsvarende areal på andre høyereliggende områder i kommunen.

Ifølge prosjektplanen skal det bli 1650 nye boliger på Rotvoll. Parker, idrettsbaner og andre fasiliteter kommer i tillegg. Det er tenkt småskaladyrking for de som bor i området. Da er det viktig at boligene ikke får breie seg mer enn høyst nødvendig og at jordlapper for dyrking blir prioritert. Bybonde og urbant jordbruk er positivt, men på Rotvoll vil dette på ingen måte erstatte de mulighetene for matproduksjon som går tapt ved utbygging av området til boligformål.

Det er uheldig at to grunnleggende behov i menneskers liv stilles opp mot hverandre; behovet for å bo og behovet for mat. Med flere store matbutikker og evig bugnende hyller, har mange vondt for å innse at det kan bli knapphet på mat i vår del av verden. Samtidig leser vi daglig om problemene mange har med å skaffe sin egen bolig. Det er likevel ikke slik at gode boliger for alle må bety at vi reduserer mulighetene for å brødfø oss selv. Boligene kan legges andre steder enn der vi skal dyrke maten vår.

Trondheim kommune har til nå omdisponert matjord i altfor høyt tempo. Vedtaket om Overvik fra representantskapsmøtet i Arbeiderpartiet er et signal om en endret holdning. Det trengs modige politikere som forstår matjordas verdi og søker løsninger utenfor disse arealene i arealsaker. Vi trenger alt vi har av både bønder og matjord hvis vi skal få til en matproduksjon som monner, nå og for framtida.