Det er prisverdig at Trønder-Avisa har kjørt i gang en artikkelserie som tar for seg utviklingen i Nord-Trøndelag. Fra Venstres side mener vi artikkelserien er mangelfull, ved ikke å ta hensyn til globale megatrender, samt i veldig liten grad å trekke frem at trøndelagsregionen i en årrekke har vært styrt av Ap/Sp, som også har et betydelig ansvar for utviklingen i fylket – når negative utviklingstrekk blir forsøkt forklart med politisk styresett.

For oss i Venstre er det åpenbart at utflytting av statlige kompetansearbeidsplasser, også til norddelen av Trøndelag – er et viktig grep om vi skal klare å få til en positiv utvikling i årene som kommer.

Venstre har vært svært sentrale i det arbeidet som har vært gjort å styrke andelen statlige arbeidsplasser i nordre deler av Trøndelag. Regionale knutepunkt, regionsentre er viktige for å tiltrekke seg kompetanse særlig blant yngre arbeidstakere.

Kampen om Landbruksdirektoratet var en relativt ensom kamp på nasjonalt nivå, men den lyktes til slutt. Slike grep skal Venstre fortsette å ta i årene fremover.

Utflyttingen og maktspredningen skal kombineres med gode utdanningstilbud i grunnskole, videregående skole og med gode muligheter for høyere utdanning. Venstre er garantisten for maktspredning og utflytting også i neste stortingsperiode.