Gå til sidens hovedinnhold

Verdal: De såkalt «andre ansatte» er like viktig som lærere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uttalelse fra KFUV i Verdal kommune til Økonomiplan for 2021 – 2024 og Budsjett 2021.

KFUV er bekymret for konsekvensen for grunnskolene i Verdal dersom kuttene foreslått i budsjett for 2021 blir vedtatt. KFUV representerer alle grunnskolene i Verdal kommune, og vi er samstemt i vår bekymring.

Den økonomiske situasjonen i skolen oppleves allerede som krevende, og vi er redd for både kortsiktige og langsiktige konsekvenser for både elever og ansatte i skolen dersom økonomien blir ytterligere presset.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ligge til grunn for all kommunal planlegging, utvikling og oppgaveløsning. Blant målene i samfunnsdelen er at Alle barn skal få en best mulig start i livet. Videre heter det i strategiene i kommuneplanen at både Tidlig innsats og forebygging og barns oppvekstsvilkår og muligheter for å mestre livet skal prioriteres. KFUV kan ikke se at forslaget til budsjett legger til rette for dette, snarere tvert imot.

Vi er bekymret for kutt i alle ansattgrupper ved skolene. De såkalt «andre ansatte», som assistenter, fagarbeidere og miljøterapeuter anser vi som like viktige i skolen som pedagogisk personale. Selv om kommunen oppfyller lærernormen for pedagogisk personell, så vil en reduksjon av antall «andre ansatte» føre til økt press på det pedagogiske personalet. Vi er redd resultatet blir at pedagogene må fylle flere roller og dermed får økt belastning. Dette harmonerer dårlig med ny lærerplan som vektlegger individuell oppfølging. Når de pedagogiske ressursene må brukes på spesialpedagogikk og individuell oppfølging i tillegg til faglig utvikling, synes det opplagt for oss at ikke alt kan følges opp like godt.

Slik vi vurderer det, er det de mest sårbare elevene som rammes hardest. Vi risikerer at elever med behov for oppfølging og støtte ikke får nødvendig hjelp til å mestre skolehverdagen og egen livssituasjon. Særlig sårbare elever vil få mindre oppfølging og voksenstøtte i skolen. Dette kan oppleves tungt og vanskelig for de det gjelder, og kan påvirke både medelever og arbeidsmiljøet til de ansatte. Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene dette har på lærerstanden, og er redd presset totalt sett blir for stor på sikt.

Verdal kommune kom nylig bra ut i en undersøkelse om oppvekstsvilkår. Dette er et resultat av godt arbeid gjennom mange år. Ved å gjennomføre kuttene som er skissert i grunnskolen i kommunen, er vi redd for at oppfølgingen av barn og unge blir dårligere. Gode oppvekstkår er ferskvare. De må skapes og vedlikeholdes kontinuerlig. Hvert år kommer det nye tilskudd til denne generasjonen, og de bør få samme oppfølging som de som blir voksne nå.

Også KFUV forstår at kommunen er i en svært vanskelig situasjon, men kan ikke se at barna i skolen skal lide for dette. Er det noen som er uskyldige i den økonomiske situasjonen kommunen er i, så er det barna.

Kommentarer til denne saken