Gå til sidens hovedinnhold

Verdal Senterparti stemte ned ungdomssatsning

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Verdal har vi masse flott ungdom – som vi er stolte av, og glade i. I deler av ungdomsmiljøet i Verdal ser vi nå symptomer på en utvikling som skaper voksende bekymring i Arbeiderpartiet. Det er ingen grunn til å svartmale situasjonen, eller å stille ungdommen i et dårlig lys. Men det vi vet er at politikontoret vårt over tid er tappet for ressurser, at det har vært et tøft år for barn og unge med vanskelige hjemmesituasjoner, og at det nå i tillegg skal kuttes kraftig i skole og oppvekst. Samtidig opplever vi at det er en økning i psykisk uhelse og rusproblematikk, tilsynelatende uten at det taes politiske initiativ for å snu trenden. Verdal Arbeiderparti fremmet i mandagens budsjettmøte derfor følgende tre ulike forslag for å sette fokus og økt trykk - og signalisere at vi ser behov for en annen retning.

  • Større dekning av helsesykepleiere. Antall barn og unge med psykiske plager har vokst dramatisk det siste året. Psykiske plager kan føre til tap av sosialt nettverk, livskvalitet, arbeidsevne, økonomi – og i verste fall til tap av liv. Vi ønsker å i størst mulig grad å jobbe forebyggende. Tidlig inngripen er utvilsomt det beste både for menneskene det gjelder, og for samfunnsøkonomien i det. Helsesykepleiere er en viktig del av førstelinjetjenesten, og kan veilede og støtte barn og ungdom i sårbare situasjoner. I Verdal er vi langt under normen for det som er anbefalt for tilgang på helsesykepleier pr elev. Verdal Arbeiderparti mener at alle verdalsbarn- og ungdom skal ha god tilgang på helsesykepleier.
  • Økt satsning mot rus. Mye tyder på at Verdal har en forverring i rusproblematikk det siste året. Det er for lett å falle utenfor samfunnet igjen. Tidligere rusmisbrukere, ansatte som jobber med ungdom, og ungdommen selv står frem og er bekymret over utviklingen. Samfunnet er i kontinuerlig utvikling – det må også kommunens sikkerhetsnett for, og støttestrukturer rundt, barn og ungdom være. Det er mange som jobber med ungdom - blant annet ungdomsskolene, videregående, ruskontor, utekontakter, ungdomshuset og helsesykepleiere. Ikke minst har vi næringslivet – som er arbeidsgiver til unge voksne. Arbeiderpartiet ønsker en fortsatt – og økt - satsning på systematisert, tverrfaglig og forebyggende arbeid mot rus. Vi mener Verdal kommune skal jobbe for å få en god og helhetlig oversikt over dagens rusproblematikk. Det bør samarbeides mellom etatene for å kartlegge og jobbe med utfordringene. Næringslivet er en uvurderlig samarbeidspartner i kampen mot utenforskap og rus for ungdom og unge voksne. Mange arbeidsgivere jobber godt i forhold til denne utfordringen, men det koster både tid og ressurser. Vi mener det må opprettes en ordning slik at næringslivet kan henvende seg til kommunen for dialog og samarbeid når arbeidsgiver registrerer en ansatt som holder på å glippe til rusverden og utenforskap.
  • Økt samspill med idretten. Omlag halvparten (!) av alle verdalinger er medlem i et idrettslag. Idrettslagene tilbyr et fellesskap og organisert aktivitet som fremmer psykisk og fysisk helse for svært mange verdalsbarn- og ungdom. Koronapandemien rammer idretten med aktivitetsrestriksjoner, sviktende inntekter og medlemsfrafall. Vi vet at 2021 blir enda tøffere for idretten - det er et utfordrende år vi går i møte. Av media ser vi idrettslag frustreres over mangelfull dialog med, og drahjelp fra, kommunen. I Verdal har vi over tid jobbet mot et mål om gratis bane- og anleggsleie. Dette er ikke hensyntatt i budsjettforslaget for 2021. Tvert imot budsjetteres det med en økning som vil tilsvare eksempelvis kr 61000 ekstra årlig for Verdal IL: Dette fører til at idrettslaget må velge mellom å redusere i aktivitet, eller å øke treningsavgifta.

Vi mener også det bør settes ned en arbeidsgruppe – et samarbeidsutvalg – med representanter idrettsrådet og kommunens administrasjon. Utvalgets mandat må være å arbeide for redusert/ gratis bane – og anleggsleie. Utvalget skal også ta ansvar for løpende dialog om de utfordringer som fortsatt dukker opp i denne helt ekstraordinære situasjonen som koronapandemien er. Det er et poeng at dialogen mellom kommunen og idretten skal flyte, og at samarbeid og samhandling med kommunen gjør det enklere for idretten å fortsatt drive godt – også etter korona.

Det var med overraskelse og skuffelse vi registrerte at et samlet Senterparti stemte ned 2 av 3 forslag. Igjen er vi der at vi vedtar at Verdal ikke har et rusproblem. Vi mener vi må anerkjenne at alt henger sammen med alt, og slutte å late som politikken ikke har ansvar – eller handlingsrom. Vi har ikke en eneste ungdom å miste til utenforskap. Vi mener fortsatt Verdal trenger en tydelig satsning på psykisk helse og positive fritidsaktiviteter – og mot rus.

Kommentarer til denne saken