• REDAKSJONEN OPPLYSER OM AT DET ER AVDEKKET PLAGIAT I DETTE INNLEGGET. SE GJENNOMGANGEN HER.

Små og mellomstore bedrifter med færre enn 100 ansatte, blir ofte omtalt som grunnfjellet i norsk næringsliv, og finnes innenfor de fleste bransjer. Kommunen er ofte helt avhengig av disse bedriftene med tanke på arbeidsplasser, bosetting og generell verdiskaping.

For mange er næringslivet en fremmed størrelse som ikke vekker varme tanker. Det oppfattes som en elite, det er store selskaper som tjener for mye penger, tar ut for store utbytter og er kun opptatt av lavere skatter. Folk flest ser ikke koblingen mellom næringslivet og de lokale bedriftene de kjenner, håndverkeren i sentrum, nærbutikken, arbeidsplassen din og til familien din.

Men det er dette som er næringslivet. 99 prosent er de små og mellomstore bedriftene i lokalmiljøet. Fire av fem norske bedrifter har en norsk person som største eier, og de finnes over hele landet. De personlig eide bedriftene står for over halvparten av sysselsettingen i næringslivet.

Bedrifter som er eid av privatpersoner og familier har stor betydning for landet og kommunene. De personlig eide bedriftene kjennetegnes blant annet av at eierne er dypt engasjert i bedriften og de ansatte. Disse bedriftene spiller dessuten en særlig viktig rolle for lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av distriktene, og eierne er ofte opptatt av å bygge samfunn i tillegg til å bygge fortjeneste.

Engasjement og mobilisering av det lokale næringslivet forutsetter en sterk politisk vilje og en administrativ ledelse som setter av nødvendig tid og ressurser til å utvikle og skape nye gode samarbeidsløsninger. Også Ørland kommune preges av en klassisk situasjon, hvor næringslivet forventer mer samhandling og bedre kommunale tjenester, mens ledende politikere og administrasjon mener kommunen leverer gode tjenester og forstår næringslivets behov.

Samarbeid med næringslivet gjennom partnerskap, kommunale foretak og eierskap i utviklings- og næringsselskap er eksempler på formalisert samarbeid. Temamøter om dagsaktuelle saker, frokostmøter med bedrifter, bransjer og næringsforeninger er mer uformelt, men også vanlig. Forskning viser at det er kvaliteten på samhandlingen og tillit mellom personer på tvers av kommunal-, privat- og frivillig sektor som avgjør om kommunen lykkes i et slikt arbeid.

Kommunens ledelse bør tenke gjennom sitt behov for dialog med næringslivet, og hvordan tidligere praksis for involvering av næringslivet kan utvikles i en ny kommune. Næringslivets behov og interesser går ofte over kommunegrensene. Arbeidskraft, kompetansemiljøer, kapital, underleverandører, næringsareal og næringslivets kunder er i nabokommunene til der bedriftene er lokalisert. Det er med andre ikke nok å fokusere på egen kommune. Fosen som region blir et minst like viktig perspektiv for vår del.

Avslutningsvis vil jeg trekke fram lokalbankenes betydning for lokalt næringsliv. Lokalbankene har bidratt til lokal bosetting, økonomisk utvikling og trygghet for både privatkunder og småbedrifter i norske lokalsamfunn i mer enn 200 år. Nærhet til lokalsamfunnet og inngående kunnskap om lokale markeder er bankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbankene er en viktig økonomisk rådgiver og kredittgiver til norsk næringsliv. En lokalbank som kjenner sitt lokale næringsliv, kan utnytte informasjonen i kredittvurderingsprosesser og er følgelig svært viktig for kundene i distriktene. Bankene bidrar til å opprettholde og utvikle lokalt næringsliv, samt sikre arbeidsplasser. De er slik uløselig knyttet til lokalt næringsliv, arbeidstakere og innbyggere.

Vi trenger å skape flere jobber i privat sektor, som gjennom skatter og avgifter skal betale for den velferden vi ønsker at alle nordmenn skal ha. Vårt viktigste prosjekt er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Verdiskapningen skjer først og fremst gjennom det lokale næringslivet. Alt dette forutsetter derfor en velfundert plan – ikke spontane initiativ av enkeltpersoner eller -politikere.