Gjevilvassdalen er en fantastisk dal som har nasjonale naturverdier, er viktig for både det lokale friluftslivet og det nasjonale. Samtidig er det en stor konflikt om å vinterbrøyte veien inn i området, og stadig legge til rette for flere hytter. Vinterbrøytet vei punkterer dalen som turterreng og flytter ferdselspresset inn i mer sentrale deler av Trollheimen, til skadet for natur og reindrift.

Store deler av norsk natur er under press for utbygging av motorveier, kraftproduksjon, skogsbilveier og ikke minst hyttebygging. Hytter bygges helst i urørt natur, tett på sårbare fjellområder eller nært sjøen, og det er i voldsom vekst. Dette gjør at vi har stadig mindre urørt natur igjen, og vi bruker stadig mer energi på flere og flere hytter.

Det er nødvendig å sette begrensninger for hvordan og hvor flere hytter bygges ut, og da bør de første stedene være de områdene som har store naturverdier, og som brukes av svært mange.

Kulturlandskap er ikke bare pent å se på og vakkert å ferdes i, det er også viktig og grunnlaget for biomangfoldet. Det er verdifullt utmarksbeite, og det er viktig for reiselivet. Ved å bygge hytter så ekskluderer man store grupper fra å oppleve dette.

SV vil derfor arbeide for å utvide landskapsvernområdet i Trollheimen til å gjelde en langt større del av Gjevilvassdalen. Utvidelsen bør gjelde begge sider av Gjevilvatnet sørøstover til Resskrysset. Det vil bety at det ikke blir flere hytter i området, og motivasjonen for vinterbrøyta vei faller bort.

Det skal fortsatt være mulig å drive med landbruk, beiting og reindrift i dalen. Vernet må få bestemmelser som hindrer vinterbrøytet vei. Men vern vil forhindre videre hyttebygging.

I en tid der FNs naturpanel har uttalt at bit for bit nedbygging av urørt natur er en av de store utfordringene for menneskeheten, så vil det å sikre vern av Gjevilvassdalen være et absolutt minimum av det vi som samfunn bør gjøre – når lokalpolitikerne i Senterpartiet og Høyre ikke kjenner ansvaret.