Senterpartiet fylkestingsgruppe – en oppsummering fra gruppelederen

Vi er inne i det siste året i denne fylkestingsperioden og jeg konstaterer at fylkestingsgruppa er en viktig premissgiver for god styring av Trøndelag. Vi har fått gjennomført mye av det vi gikk til valg på med Frostaerklæringa som styringsdokument, det er jeg godt fornøyd med. Vi har jobbet med mange forskjellige saker som kunne vært kommentert men her velger jeg å kommentere en sak som har opptatt meg spesielt: Grunnrenteskatt.

Uttalelsen om grunnrenteskatt

Fylkestingets uttalelse i høringen til grunnrentebeskatning på havbruk som vi vedtok like før jul sa noe annet enn det som regjeringen har lagt til grunn. Dette er en sak det sikkert er flere meninger om også i Senterpartiet. En sak som vi for øvrig utformet i godt samarbeid med Ap.

Vi har fått redegjort i flere sammenhenger hvorfor regjeringen fremmet forslaget som bryter med vårt eget program og Hurdalsplattformen. Behovet for nye inntekter i den verdenssituasjonen vi befinner oss i forklarer dette, og vi forholder oss til det.

Saken skapte store protester på kysten og det rammet oss som parti. Vi som fylkespolitikere så det som en viktig oppgave å bidra til å møte dette engasjementet slik at kystbefolkningen og våre medlemmer i kystkommunene ble sett og hørt i saken. Et viktig prinsipp for oss, og som er nedfelt i vårt program, er at vi skal ivareta trønderske interesser og ta med våre medlemmer på råd i saker som angår dem.

I tillegg har regjeringen sendt ut et forslag på høring der vi er invitert til å komme med innspill til en reell høring. Alt dette har vi tatt på alvor.

Innretning og størrelse

Vi erkjenner at det er grunnlag for grunnrente i havbruk, men vi uttaler oss mot måten ordningen blir innført på. Det totale skattetrykket i havbruksnæringa blir større, og forskjellen i skattebelastning mellom familieeide selskaper som ofte er små og lokalt forankret og de store ASA-selskapene og utenlandske selskaper bekymrer oss.

Vår bekymring for skatten går ikke på de store selskapene. Vi er bekymret for ringvirkningene i næringa i lokalsamfunnene langs kysten og engasjementet for mer foredling. Vi er bekymret for at dette kan gå utover arbeidet med å bringe næringa videre inn i en mer bærekraftig retning.

Nå er vi spent på skattens innretning. Det jeg frykter mest er tap av viktige arbeidsplasser i kystkommunene. Min melding er at skatteprovenyet må bli i den størrelsesorden på underkant av 4 mrd. kroner som det ble varslet. Blir dette en ordning som gir et helt annen størrelse er min spådom at det blir svært vanskelig å drive valgkamp for Sp i kystkommunene våre.

Dette er noe vi slett ikke ønsker.