Det har i denne debatten vært mange gode innlegg om viktigheten av norsk landbruk. Som fjellbonde i det daglige så må jeg få si at det engasjementet som er vist for norsk matproduksjon gleder meg. Jeg vil i mitt innlegg fremheve to områder det er viktig å ha fokus på.

Rekruttering er svært viktig. Vi har ingen flere gårdbrusbruk å miste. Et aktivt trøndersk landbruk er avhengig av et levende landbruksmiljø. Mange kjenner på at vi har nådd et kritisk punkt i forhold til hvor få gårdbrukere som er igjen. De siste årene har mange sluttet i næringen, så er det noen få som har gått imot strømmen og startet opp igjen, de trenger vi flere av.

Norsk matproduksjon er viktig, det ser vi særlig nå i krisetid. Skal vi lykkes med å opprettholde, og helst få en økning i norsk jordbruk i årene som kommer, må vi få et godt oppgjør til våren.

Å utnytte de ressursene vi har på best mulig måte vil være svært viktig fremover. Vi har som kjent mye gress og lyngdekt beiteland i Norge. Det er positivt at flere i dagens debatt har satt søkelyset på at dette er en viktig ressurs for norsk landbruk fremover. Her ligger det et stort potensial for økt matproduksjon på norske ressurser.

Beitenæringen i min hjemkommune Oppdal, høster hvert år fôrenheter fra utmarka tilsvarende en økonomisk verdi på omtrent 21 millioner kroner. Disse fôrenhetene kunne ikke vært høstet på annen måte enn gjennom beiting. Når man utnytter beite i utmark om sommeren frigjør man dyrkamarka til høsting av vinterfôr, og øker i så måte ressursgrunnlaget på gården.

Beiting er også viktig for å opprettholde kulturlandskapet og naturmangfoldet. Mange rødlistede arter, planter og insekter, er avhengig av beite for å kunne ha mulighet til å leve. Vokser landskapet igjen, vil livsgrunnlaget forsvinne.

Et viktig tema for beitenæringen er rovdyrproblematikken. Et for høyt rovdyrtrykk er en stor trusselen mot at vi kan lykkes med å øke bruken av utmarka til beite. I så måte er det også en av de største truslene mot at vi kan produsere mer norsk mat på norske ressurser. Jeg har personlig kjent denne problematikken på kroppen. Det dyrevelferdsmessige blir uholdbart i en slik situasjon, og den psykiske belastningen for bonden med store rovdyrtap blir så stor, at den er umulig å stå i over tid.

Gode innspill til jordbruksforhandlingene er viktig. De punktene som ligger i flertallspartienes forslag til vedtak, er alle viktige punkter for å sikre et levende landbruk i hele Trøndelag. Regjeringen med Senterpartiet i spissen har så langt levert, og vist at vi vil satse på norsk landbruk. Det er viktig at Hurdalsplattformen nå følges opp også i neste års oppgjør, en plattform som virkelig gir grunnlag for optimisme.