Innherredsregionen og etablering av batterifabrikk.

Norsk Hydro, Panasonic og Equinor er på jakt etter tomt til en ny batterifabrikk, og flere kommuner har meldt seg på i kampen om å bli lokaliseringssted for denne nyetableringen og de 2000 arbeidsplassene som følger med.

Få land har bedre forutsetninger enn Norge for å møte etterspørselen etter grønne batterier, og både Levanger og flere nabokommuner har vist et bredt engasjement for å tilrettelegge for en norsk batteriindustri.

Levanger Venstre støtter opp om arbeidet som Levanger kommune så langt har gjort, men det er også et sentralt spørsmål om både Levanger og nabokommunene både kan og må gjøre mer for å trekke denne etableringen til vår region.

Innherred har mange gode kvaliteter, og vi må for all del unngå at kampen om lokalisering av den nye fabrikken ender opp som en kamp mellom kommunene i området, da ringvirkningene av 2000 nye arbeidsplasser vil være gunstig for oss alle. Aksen Stjørdal -Steinkjer har god infrastruktur i form av toglinje gjennom området, som også har sidespor til isfri havn på Skogn, nærhet til flyplass, sterk industrikompetanse, nærhet til ledende forskningsmiljøer på NTNU og SINTEF samt et stort befolkningsgrunnlag som gjør det mulig å rekruttere tilstrekkelig kompetent arbeidskraft til nye arbeidsplasser. Disse kvalitetene må løftes fram av alle som ønsker å få til en offensiv utvikling av dette området.

Tilgjengelige næringsarealer er nødvendig for å kunne utvikle dagens næringsliv, samt tiltrekke oss ny virksomhet til regionen. Her er det viktig at vi i større grad arbeider proaktivt slik at arealene er etablert i forkant av mulige behov. For å lykkes med dette må kommuner, politikere og næringsforeninger arbeide tett sammen for å få dette til. Vi er sikker på at med godt samarbeid og den gode kompetansen vi har i regionen, vil lykkes med det. Etablering av ny miljøvennlig industri vil etter all sannsynlighet øke behovet for egnede næringsarealer - slik batterifabrikken er et godt eksempel på.