Norges donasjoner av militært materiell er betydelige og høyt verdsatt av Ukraina, og vi er innstilt på å fortsette denne hjelpen så lenge det er behov for det. Nylig ble det kjent at vi har donert om lag 160 missiler av typen Hellfire. Dette er missiler som tidligere ble brukt av Kystjegerkommandoen og som vil være svært nyttige i ukrainernes kamp mot invasjonsstyrkene fra Russland

Forrige uke møttes forsvarsministre fra om lag 40 land for å koordinere videre støtte til Ukraina. Ukraina trenger påfyll av ammunisjon og reservedeler til det materiellet som allerede er levert. Slitasjen på materiell er stor i krig, og det er viktig at vi etterforsyner slik at det vi allerede har gitt fortsetter å virke.

Ukraina trenger også nytt materiell. Fram til nå har donasjoner i stor grad skjedd ved å hente ut materiell fra nasjonenes lagre. Vi nærmer oss en grense for hvor mye som er forsvarlig å donere av eget materiell før det går ut over egen beredskap.

Framtidige donasjoner må i større grad skje med materiell fra industrien. Tett samarbeid med forsvarsindustrien blir helt nødvendig for å kunne opprettholde nødvendige leveranser av militært materiell til Ukraina framover. Dette bidrar også til at Ukraina får mer moderne og effektivt materiell enn det Russland disponerer.

Samarbeidet mellom Norge og Storbritannia om donasjon av droner er et godt eksempel på dette. Sammen gir vi den norske mikro-overvåkningsdronen Black Hornet og det britiske anti-dronesystemet Nightfighter. Dette er moderne og svært effektive systemer som vil øke ukrainske styrkers kampkraft. Black Hornet har blitt brukt av norske styrker blant annet i Afghanistan, og er nå under innføring i større deler av Forsvaret.

Russlands invasjon av Ukraina er et brudd på folkeretten og viser at Putin-regimet er villig til å bruke voldsmakt mot de som ikke opptrer i tråd med Russlands interesser. Det er viktig for oss alle at Ukraina gjøres i stand til å forsvare seg. Først og fremst for sin egen frihet og selvstendighet, men også for oss. Vår støtte til Ukraina er derfor også et uttrykk for vern av demokrati, folkestyre og vestlige verdier.

Norges støtte til Ukraina er bred og sammensatt, og inkluderer både økonomisk og humanitær støtte, bidrag til å håndtere flyktningsituasjonen og gjennom et omfattende sanksjonsregime mot Russland. Ulike former for militær hjelp er også nødvendig for Ukrainas forsvarskamp.

Norge har allerede bidratt med mye militært utstyr og vi er innstilt på å fortsette denne hjelpen så lenge det er behov for det. Vi har blant annet donert nattkikkerter, M72 panservernraketter, Iveco lettpansrede kjøretøy, Mistral luftvernmissiler, og artillerisystemene M109 og MLRS. Norge vil bidra til den amerikanskledede donasjonen av NASAMS luftvern, og vi har også bevilget penger til et fond slik at Ukraina kan tilføres det materiellet de trenger mest. Det er også store og økende behov på personellsiden. Vi har gitt opplæring av ukrainsk personell på utstyr vi har donert, og Norge skal snart sende instruktører til Storbritannia for å bidra til å trene ukrainske styrker der. Slik type trening av ukrainske styrker utenfor Ukraina blir viktig i tiden fremover for å opprettholde det ukrainske forsvarets utholdenhet.

Krigen i Ukraina kan bli langvarig, og vi har allerede sett at den i flere områder bærer preg av stillingskrig, selv om i de siste dager ser ut til at ukrainske soldater har brutt igjennom frontlinjen og rykket fremover. En slik type krig kjennetegnes av høyt forbruket av materiell og ammunisjon, og store tap av personell. Russland har større militære ressurser enn Ukraina og vil kunne få overtaket i en slik utmattelseskrig dersom ikke Vesten fortsetter sin støtte til Ukraina. Norge, sammen med våre allierte vil derfor fortsette støtten samtidig som vi ivaretar egen beredskap.

Krigen er en påminnelse om at angrepskrig på det europeiske kontinentet ikke tilhører historien. Putins invasjon av Ukraina har gjort sikkerhetssituasjonen i Europa mer usikker. Dette påvirker også Norge og norsk sikkerhet.

Vi vet at støtten til Ukraina vil koste. Ikke bare kostnadene rundt donasjoner, men også kostnadene rundt sanksjoner. Vi lever allerede med økte priser på energi, drivstoff og matvarer. Det kan bli verre. Ansvaret for dette bærer Putin og hans regime alene. Vårt ansvar er å stå opp for Ukraina og våre hardt tilkjempede demokratiske verdier. Det må vi gjøre også når det koster oss mye, og vi må gjøre det så lenge det er nødvendig.