ENOVA har vært svært viktig for Norges pågående omstilling til lavutslippssamfunnet. Nå må vi også opprette BIONOVA for å støtte utviklingsprosjekter innen naturmangfold og bioøkonomi. Dette er ikke minst viktig for oss her i Trøndelag som har store naturverdier og en omfattende bionæring.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES) må vi halvere utslippene av klimagasser og stanse utryddelsen av naturmangfold innen 2030, for å unngå en klima- og miljøkatastrofe. ENOVA spiller en viktig rolle i dette arbeidet gjennom å økonomisk støtte klima- og energiprosjekter. I 2020 støttet ENOVA 20.000 prosjekter med over fem milliarder kroner. Dette gir redusert utslipp av klimagasser, samtidig som norsk næringsliv utvikler nye, grønne løsninger som kan eksporteres til et globalt marked.

Nå må vi lære av ENOVAS suksess, og etablere BIONOVA for å støtte prosjekter innen bærekraftig bruk av naturressurser. Skal vi møte de utfordringene som skisseres i FNs naturpanels siste rapport, trenger vi en kraftsatsing på prosjekter og ny grønn teknologi innen bioøkonomi, fornybare biologiske ressurser og bearbeiding til blant annet mat, fôr, ingredienser, farmasøytiske produkter og bioenergi.

Produksjon og foredling av råvarer fra hav og land er i sterk vekst og utvikling. Dette kan gi store muligheter for næringslivet. BIONOVA bør særlig rettes mot å støtte prosjekter innen de sterke produksjonsmiljøene og verdikjedene innenfor jordbruk, skogbruk og havbruk. Det er et stort potensial ved å støtte prosjekter som bidrar til en bedre kobling mellom produksjonsmiljøene, teknologimiljøene og forskningsmiljøene.

I dag er virkemidlene på bioøkonomiområdet spredt på en rekke aktører som Innovasjon Norge, ENOVA, SIVA, Investinor og Fiskeri- og havbruksnæringenes forskningsfond (FHF). En kraftsamling av virkemidler i BIONOVA vil ha stor betydning for å lykkes med en koordinert satsing på dette området.

Norge har alle muligheter for å bruke biologiske ressurser til å redusere klimautslipp og skape bærekraftig ressursbruk. Men vekst i bioøkonomien vil også føre til økt verdiskaping i viktige næringer, mer eksport og mange nye kompetansearbeidsplasser. De biobaserte næringene sysselsetter allerede over 140 000 mennesker og har en årlig verdiskaping på over 100 milliarder kroner. Dette kan mangedobles.

BIONOVA er ikke minst viktig for oss her i Trøndelag. Vår region har særlig fortrinn i kombinasjonen store biologiske ressurser, komplette verdikjeder innenfor jordbruk, skogbruk og havbruk, samt nærhet til sterke kunnskapsmiljø. Det er store muligheter hvis vi legger til rette for koblinger på tvers av tradisjonelle verdikjeder, som for eksempel blå og grønn sektor. Dette kan skape mange nye kompetansearbeidsplasser, verdier og skatteinntekter.

Vi trenger et grønt taktskifte!