Gå til sidens hovedinnhold

Vi mener St. Olavs hospital HF ikke kan få kompensert sine kostnadsulemper flere ganger

De tillitsvalgte i HMR og HNT har ikke på noe tidspunkt vært involvert i arbeidet til arbeidsgruppen som er nedsatt i regi av HMN.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trønder-Avisa og Namdalsavisa skriver mandag 27. juli om den nye fordelingsnøkkelen for inntekter mellom sykehusene i Helse Midt-Norge (HMN). Ny fordeling vil ha store konsekvenser for sykehusøkonomien i hele regionen. 11. juli hadde Sunnmørsposten et intervju med foretakstillitsvalgt i Overlegeforeningen i Helse Møre og Romsdal, Igor Jokic, om fordelingsnøkkelen.

Magnussen2-modellen er god, da den bygger på grundige utredninger. Det er en rettferdig fordelingsmodell, med intensjon om å bidra til likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted. Den tar utgangspunkt i innbyggernes behov og justerer for kostnadsulemper for store og små sykehus.

Når prinsippene i Magnussen2-modellen brukes internt i HMN, medfører det at Helse Nord-Trøndelag (HNT) vil få økt rammen med 72 mill. kr årlig og Helse Møre og Romsdal (HMR) får en økning på 271 mill. kr årlig. Helse Midt-Norge har satt ned en intern arbeidsgruppe, som skal anbefale fordelingsmodell mellom helseforetakene. Gruppen skal sluttføre sitt arbeid i august.

De tillitsvalgte i HMR og HNT har ikke på noe tidspunkt vært involvert i arbeidet til arbeidsgruppen som er nedsatt i regi av HMN. Prosessen gjennomføres ila svært kort tid ila sommermånedene. Manglende involvering og «hurtigtog-prosess» i sommermånedene er kritikkverdig.

Styret i St. Olav HF har orientert de ansattes organisasjoner og fått en uttalelse fra disse, som argumenterer for at St. Olav bør få mer inntekter enn det Magnussen2-utvalget anbefaler. I drøftingsprotokollen heter det: «Hvis alle de tre sykehusene i HMN kommer ut med nesten samme kostnadsnivå synes vi det er merkelig, siden ett av sykehusene er universitetssykehus.» «Hvordan får man frem de økte kostandene St. Olav har fordi man har en pasientsammensetning som har flere pasienter med både sammensatte og kompleks sykdommer og som er mer kostnadskrevende.» Drøftingsprotokollen fra de ansattes organisasjoner var en del av sakspapirene til styremøtet i St. Olavs hospital HF 18. juni 2020. Ifølge Sunnmørsposten 11. juli 2020 endret leder av HMNs arbeidsgruppe Kjell Solstad, utkastet til finansieringsmodell etter St. Olavs styremøte. I det justerte utkastet hadde St. Olav fått 87 mill. kr mer i basisramme, mens HMR hadde fått 51 mill. kr mindre og HNT 36 mill. kr mindre.

Dersom denne endringen blir videreført medfører det at de historiske kostnadene blir vektet mellom 50 – 75 %, istedenfor 25% som Magnussen2-utvalget har kommet frem til. Altså en stikk motsatt fordeling enn det Magnussen2-utvalget anbefaler. Denne endringen medfører at skjevfordelingen av midler mellom de lokale helseforetakene i regionen opprettholdes, og overføring av midler fra HNT og HMR til St. Olavs videreføres.

Målet med Magnussen2-utvalgets fordelingsmodell er likeverdige tjenester til alle innbyggere uavhengig av bosted. Den tar hensyn til innbyggernes behov for helsetjenester, inkludert sykelighet. Modellen tar også hensyn til avansert kostandskrevende behandling. I tillegg er modellen vektet slik at kostnadsulemper knyttet til bosettingsmønster, forskning, utdanning og størrelse ivaretas. Den første faktoren er en kostnadsulempe for små sykehus. De tre siste er kostnadsulemper for store sykehus.

Nord-Trøndelag legeforening og Møre og Romsdal legeforening mener at St. Olavs hospital HF ikke kan få kompensert sine kostnadsulemper flere ganger. Kostnadsulempene ved St. Olav Hospital HF er allerede kompensert i Magnussen-modellen. Det er derfor urimelig at St. Olavs Hospital HF skal få betalt to ganger, og la det gå på bekostning av pasientene i distriktene. Det finnes ingen argumenter for særordninger for St. Olavs hospital HF.

Kommentarer til denne saken