Gå til sidens hovedinnhold

Vi opplever å bli tatt på alvor når vi kommer med våre synspunkter, og at ansatte i NAV tar til seg det vi sier.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har med stor interesse lest de artiklene som har blitt skrevet den siste tiden om NAV og kjenner på et behov for å si noe om brukermedvirkning og hvordan vi jobber i brukerutvalget til NAV Trøndelag.

Først litt generelt om brukermedvirkning – som gjennomføres på flere ulike nivåer.

Brukermedvirkning gjennomføres på flere ulike nivåer; Individnivå, system – og tjenestenivå samt forskning. Brukerrepresentanter som jobber på system – og tjenestenivå inngår i et likestilt arbeid med fagpersoner fra hjelpeapparatet og hentes inn gjennom noen av paraplyorganisasjonene (paraplyorganisasjoner er eksempelvis: FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede, Kreftforeningen, pensjonistforbundet). Her tas det ikke opp enkeltsaker, men saker på systemnivå.

Brukermedvirkningen i NAV har på mange måter ikke fungert godt nok tidligere, noe som også kom fram i Fafo-rapporten i 2014.

Strategi for brukermedvirkning i NAV ble vedtatt sist i 2018 og implementeringen startet først i 2019. Det er den vi tar utgangspunkt i for å få på plass en mye bedre systematisk og effektiv brukermedvirkning i NAV. Strategien kan leses her. Det er viktig å merke seg at brukerutvalgene i NAV er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenestene i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten. Brukermedvirkning i NAV er organisert slik:

  • På nasjonalt nivå er det et sentralt brukerutvalg med brukerrepresentanter fra de nasjonale paraplyorganisasjonene etter forslag fra de nasjonale organisasjonene.
  • På fylkesnivå er det et brukerutvalg for hvert fylke. Her i Trøndelag har vi et brukerutvalg for NAV Trøndelag. I tillegg et eget ungdomsråd og et eget brukerutvalg for hjelpemiddelområdet.
  • På lokalt nivå er det lokale brukerutvalg tilknyttet NAV lokalt og pr i dag er det 11 lokale områdeutvalg med brukerrepresentanter fra organisasjonene i Trøndelag.
  • Individnivå – her er det hver enkelt som i møte med sin veileder som ivaretar brukermedvirkningen og snakker sin sak. Det kan være viktig å tenke «Ingen avgjørelse om meg uten meg» som er et sitat som er brukt i mange sammenhenger.

Hvordan gjør vi det i brukerutvalget i NAV Trøndelag? I brukerutvalget i NAV Trøndelag har vi minst fire møter i året. Her møter det brukerrepresentanter fra paraplyorganisasjonene og fra ledelsen i NAV. I tillegg deltar ungdomsrådet og fra de ulike områdene i NAV. Det er viktig at alle er der og hører hva som blir sagt og kan delta i dialogen og diskusjonene for å belyse en sak godt nok for å finne de beste mulige løsningene.

Agendaen for brukerutvalgsmøtene blir satt av arbeidsutvalget som består av leder, nestleder og utvalgets sekretær. Vi synes selv vi velger de til enhver tid viktigste sakene og bestreber å få sakene opp tidlig nok og til rett tid. Vi har fokus på å ha mest mulig diskusjonssaker for å få kommet med synspunkter, anbefalinger og råd. Orienteringssakene tar vi til slutt. Alle kan for øvrig melde inn saker til brukerutvalgsmøtene.

Eksempler på saker vi har hatt oppe hittil denne perioden er Mål og disponeringsbrevet, Trøndelagsanalysen, Opplæring av brukerrepresentanter og ansatte i NAV, NAV og koronasituasjonen, arbeidsmarkedet i Trøndelag, samhandling mellom NAV og Helse, oppfølging og tilgjengelighet. Inn i disse punktene går selvfølgelig også tema som inkluderingsdugnaden, AAP, uføre, ungdom, digitalisering mm.

I brukerutvalget i NAV Trøndelag vil jeg si at vi absolutt ikke er handlingslammet, vi har et enormt engasjement og mange tanker og ideer som danner grunnlag for mange gode diskusjoner der vi får løftet fram mange gode og utfordrende ting – og vi kommer også med innspill til hvordan ting kan gjøres annerledes. Det er stor enighet i utvalget om at vi opplever å bli tatt på alvor når vi kommer med våre synspunkter, og at ansatte i NAV tar til seg det vi sier. Vi er enige om at vi har en god takhøyde og kan snakke ærlig og kalle en spade for en spade.

Som leder av brukerutvalget har jeg deltatt på ledersamling i NAV der jeg har snakket om blant annet strategien for brukermedvirkning og mine forventninger for kommende år. Dette for å sette fokus på brukermedvirkning og dens betydning, både for oss brukerne og for alle ansatte i NAV. Skal brukermedvirkningen fungere må det være en leder som setter fokus på det blant sine ansatte samt at vi brukerne må være engasjerte og ha lyst til å være med å gjøre en forskjell.

Første møte på året går vi igjennom mål og disponeringsbrevet – som er de føringene NAV Trøndelag får fra departementet om hva de skal prioritere inneværende år - og her uttaler vi brukerrepresentantene oss om hva vi ser er viktig og kommer med innspill til løsninger og belyser utfordringer slik at ting kan løses allerede i planleggingsfasen eller at man i alle fall er oppmerksom på fallgruver og hva brukerne har behov for.

Digitalisering og hjemmesiden: Dette kan det ses på fra flere vinkler, men det er nå den store digitaliseringsprosessen går i NAV slik at det er viktig å være påkoplet og gi konstruktive tilbakemeldinger til NAV fortløpende. Dette er et gjennomgående tema som vi kommer innpå via mange saker og vi har også sendt inn innspill til sentralt brukerutvalg på dette.

Befolkningen var heldig at de digitale løsningene var såpass utviklet når pandemien stengte samfunnet i mars 2020. Uten dette er det mange som hadde hatt mye større utfordringer for å få den hjelpen de trengte, og det ville tatt lenger tid. Digitalisering av samfunnet er en utvikling vi ikke får gjort noe med da de aller fleste ønsker mer digitalisering. Det er viktig at de som kan benytte og ønsker å benytte digitale løsninger gjør det.

Ved at flere bruker digitale løsninger vil det gi hver enkelt veileder i NAV bedre tid til å følge opp de som faktisk trenger en mye tettere oppfølging. Undersøkelser har vist at omtrent 20 prosent av befolkningen ikke mestrer digitale løsninger av ulike årsaker, og de skal også få ivaretatt sine muligheter og rettigheter. Dette er en gruppe vi må følge tett både fra brukerutvalgene, men også fra NAV slik at deres behov og rettigheter blir ivaretatt til rett tid. Her har også organisasjonene en viktig rolle for å opplyse utvalgene og NAV.

Jeg er helt enig i at hjemmesiden er vanskelig å finne fram på, men den er bedre nå enn den var for noen år siden. Det er enormt mye informasjon for mange ulike målgrupper som skal ligge på hjemmesiden og dette er et kontinuerlig forbedrings– og struktureringsarbeid. Her trenger vi også konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne.

Arbeid og helse henger sammen, og her har brukerutvalget vært involvert i samarbeidsavtalen som er mellom NAV og Helseforetakene ,og gitt innspill og synspunkter på viktige momenter og hvordan de kan jobbe med ting sett fra et brukerperspektiv.

Inkluderingsdugnaden og funksjonshemmede ut i jobb er et stort tema og det er en viktig balansegang opp mot arbeid og helse. Det som er sikkert, er at nå etter covid-19 pandemien står flere av NAVs målgrupper lenger unna jobb enn de gjorde før pandemien. Dette er det et stort fokus på i brukerutvalget og hos NAV i alle ledd.

Brukerutvalget i NAV Trøndelag har hatt stort fokus de siste årene på å få de lokale områdeutvalgene til å fungere godt da det er i de lokale NAV kontorene man er tettest på sluttbrukeren. Vi sender saker, utfordrer på saker og tema, både til lokalt og sentralt brukerutvalg. På denne måten får vi satt ekstra fokus på de viktige sakene i alle ledd og for å få endret på uheldige løsninger, men også for å få tatt vare på det som fungerer bra

For å lese om de ulike utvalgene i Trøndelag og referater fra de ulike møtene kan dere lese mer på denne lenken.

Det er ikke alt vi får gjort noe med da avgjørelsene ligger hos direktoratet, men vi som er oppnevnt i brukerutvalget i NAV Trøndelag gjør så godt vi kan til enhver tid. Vi tar gjerne imot saker på system og tjenestenivå fra alle som har noe på hjertet - det vil si alt som ikke er individsaker eller enkeltsaker. Og igjen vil jeg si at i brukerutvalget i NAV Trøndelag opplever vi at det er en stor takhøyde, og at vi kan snakke ærlig og fritt i utvalgsmøtene, og at vi absolutt opplever å bli hørt og tatt på alvor når vi sier noe.

Kommentarer til denne saken