Vi som pårørende til psykisk syke slektninger, reagerer med vantro når vi hører at Norsk kvinners sanitetsforening ikke får den bevilgningen de tidligere har fått, og dermed må redusere sin aktivitet. NKS tilbyr samtaler, rådgivning og mestringskurs til pårørende som er berørt av rus eller psykiske lidelser.

Veiledningssentret er et tilbud til hele befolkningen. Rus og psykiske utfordringer rammer alle, i alle samfunnslag. Sentrene ble opprettet for å møte et udekket behov hos pårørende i en vanskelig situasjon, og stadig flere trenger hjelp. Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse representerer mange pårørende som bærer store belastninger og har høyere risiko for selv å bli syke. Mange har utfordringer med økonomi, egen helse og psykososial fungering. Veiledningssentrene spiller derfor en stor rolle i forebyggende arbeid; dette er viktig for de det gjelder, men også samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Vi reagerer fordi statsråd Kjerkol har annonsert en opptrappingsplan for psykiatrien. I revidert statsbudsjett beskrives en satsing på tilbud til pårørende. Vi finner det derfor underlig at det tilbudet som er et viktig supplement til det offentliges tilbud og som faktisk fungerer, tas bort uten at noe nytt er etablert, være seg i kommuner eller spesialisthelsetjenesten. NKS sitt arbeid verdsettes, selv om NKS er en privat og ikke kommersiell organisasjon. Vi trenger alle «hender» i dette arbeidet! Det må bygges opp – ikke ned.

En pårørende har uttalt: «For min del er veiledning hos NKS den viktigste hjelpen jeg har fått. På Stjørdal har NKS et utmerket veiledningssenter, hvor de tilbyr oppmøte i egne lokaler/ alternativt over telefon, men de tilbyr også veiledning i Trondheim og andre steder. Det var i en særs prekær situasjon at jeg fikk hjelp. Jeg kom sliten til senteret, men gikk derifra med løsninger i hodet. Kort sagt fra nedtur til opptur. Jeg kunne godt ha blitt pasient selv eller uføretrygdet av alt pleieabeidet».

NKS har fått avslag på søknad uten forvarsel. Dette vitner om liten respekt for dette viktige arbeidet. Det er synd at de må bruker verdifull tid for å slåss for sin eksistens.

Avslaget fører til at sentrenes spisskompetanse vedrørende pårørendes utfordringer går tapt, uten at kommuner og helseforetak greier å bygge opp noe tilsvarende.

Det er også samfunnsøkonomisk ulønnsomt med utslitte pårørende som risikerer egen sykdom og uførhet. Disse vil også være en belastning for helsevesenet, som allerede er hardt belastet.

Vi ber om at flertallet på stortinget omgjør forslaget om kutt i tilskudd til dette nødvendige veiledningssenter for pårørende innen psykisk helse og rus, som for oss pårørende er en svært viktig tjeneste.