NRK Brennpunkt har satt søkelyset på smugling av norsk oppdrettslaks inn til Kina via Vietnam. Tommy Reinås (MDG) tar til orde for at det etableres en havarikommisjon som skal se nærmere på kritikkverdige forhold innen norsk oppdrettsindustri. Målet må være at industrien pålegges å ta grep som sikrer at oppdrettsindustrien ikke er en trussel for norsk sjønatur, eller at denne enkeltindustrien svekker Norges omdømme internasjonalt som handelsnasjon.

Vi bygger ned norsk sjønatur, der åpne oppdrettsanlegg medfører økt dødelighet på sjøørret, villaks, krabbe, hummer, kreps, reker og mer. De negative sidene ved oppdrettsindustrien er mange og i sum store. Finnes det en løsning? Ja, og det heter politisk styring. Vi kan kreve lukkede oppdrettsanlegg innen få år slik at oppdrettsindustrien ikke slipper ut så mye forurensning, eller slik at de ikke bidrar til masseproduksjon av lakselus som gir økt dødelighet på både villaks og sjøørret.

Det er på tide å gjøre flere grep med hensyn til oppdrettsindustrien, som kan sikre dens omdømme og lønnsomhet. Det kan ikke være slik at en enkelt næring får lov til å operere med så mange pinligheter. Vi trenger en havarikommisjon for norsk oppdrettsindustri. Havarikommisjonen må se på alle kritikkverdige forhold i oppdrettsindustrien som har vokst seg så store de siste 50 årene.

Det mangler ikke på pinligheter eller kritikkverdige forhold å undersøke. Her er noen hovedområder en havarikommisjon må se nærmere på:

  • Smugling av laks til Kina
  • Nedbygging av norsk sjønatur
  • Rømning av oppdrettslaks som sprer genetisk forurensning
  • Masseproduksjon av lakselus som gir økt dødelighet på sjøørret og villaks
  • Utslipp av store mengder kloakk, både næringsstoffer og miljøgifter
  • Stadig nye søknader om landbasert oppdrett som på sikt vil skape like store arealkonflikter i sum som norsk vindindustri har skapt på land det siste tiåret
  • Dyrevelferd hos oppdrettslaks og bruken av rensefisk – 50 millioner oppdrettslaks dør i merdene årlig, og 50 millioner rensefisk. En gigantisk dyretragedie utspiller seg i norske oppdrettsmerder årlig.

En havarikommisjon for norsk oppdrettsindustri bør ha som ambisjon å rydde opp i alle kritikkverdige forhold, enten det er av økonomisk art eller det er forhold knyttet til klima og natur.

Vi lever i en tid med klima og naturkrise, og vi bør peke ut en retning for norsk oppdrettsindustri som gjør at denne store industrien også har en riktig utvikling, og bidrar til at Norge stanser tapet av naturmangfold og at industrien blir klimanøytral. Svenske forskere har dokumentert at norsk laks har økt sitt klimaavtrykk de siste ti årene. Den norske laksen har faktisk et høyere klimaavtrykk enn svenskprodusert kylling og gris. Norsk oppdrettsindustri må delta i klimaomstillingen, de kan ikke fortsette med sitt enorme klimaavtrykk i en tid hvor Trøndelag skal bli klimanøytral allerede i 2030.

Det er på tide med en havarikommisjon for norsk oppdrettsindustri. Har vi da politikere i regjering som kan se at situasjonen er alvorlig?