Gå til sidens hovedinnhold

  Viktige satsinger rundt stasjonsområdet i Steinkjer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steinkjer by er i utvikling. Av større utviklingsprosjekter har særlig Innovasjonscampus, Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus og nye Steinkjer skole vært viktig. I disse dager ferdigstilles rehabiliteringen av det flotte Samfunnshuset, samtidig som byggingen av det nye kulturbygget er i gang. Formålet med disse satsingene har vært å styrke Steinkjers attraktivitet, skape framtidsrettede kompetansemiljøer, legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping. Dette arbeidet må fortsette. Et svært viktig område for videre byutvikling og sikring av vekstkraft er stasjonsområdet. Det er her vi skal komplettere det langsiktige arbeidet for å ruste regionsenteret Steinkjer for framtida.

Som en del av det strategiske arbeidet med å sikre og styrke Steinkjer som administrasjonssenter i Trøndelag, kjøpte kommunen for noen år siden O2-tomta for å være sikker på at det var tilgjengelig areal nært trafikknutepunktet. Dette viste seg å være en svært klok avgjørelse. Først vant kommunen fram med at det sammenslåtte NAV Nord-Trøndelag og NAV Sør-Trøndelag i sin helhet skulle samles i Steinkjer. Så kom spørsmålet om samlokalisering av de regionale arbeids- og pensjonsenhetene i henholdsvis Steinkjer og Levanger. Her ble tilgangen til denne tomta svært viktig. Kommunen vant fram med konseptet om å samle all relevant NAV-virksomhet i regionen i et nytt NAV-hus sentralt ved stasjonen. Til sammen har disse to NAV-prosessene sikret nærmere 150 arbeidsplasser! Nå står et nytt og flott O2-hus klar for innflytting, for NAV og flere til. Vi har lyktes med et viktig strategisk utviklingsarbeid, hvor nettopp lokalisering nært stasjonen har vært særdeles viktig.

Fylkessammenslåingen har utfordret Steinkjer på mange vis. Det var helt avgjørende at fusjonsavtalen slo fast at Steinkjer skulle være administrasjonssentret, men likevel spør mange om dette vil stå seg over tid, og vi kjenner tyngdekrafta som drar mot Trondheim. En stadig diskusjon om dette kan lett bli en selvoppfyllende profeti. Derfor har kommunen arbeidet aktivt for å understøtte prosessene i fylkeskommunen for å investere i et nytt Fylkets Hus i byen. For fylkeskommunen er en lokalisering svært nær togstasjonen av stor interesse på grunn av delt administrasjon mellom Trondheim og Steinkjer, og hvor mange reiser imellom. Kommunen vurderer å kjøpe dagens Fylkets Hus til helse- og omsorgsformål for å få til dette. I tilfelle vil investeringen inngå i økonomien for å utvikle bedre og mer effektive bolig- og omsorgstjenester. Satsingen rundt stasjonsområdet påvirker for øvrig i svært liten grad driftsøkonomien i kommunen. Det aller meste er selvfinansierende, eller betales av andre.

Planene for et nytt Fylkets Hus på drosjeholdeplassen henger nært sammen med planene om et nytt hotell på samme område. Kommunen har i mange år arbeidet målrettet for å få økt hotellkapasiteten i byen. Det er bred enighet om at Steinkjer trenger økte og oppgraderte hotell- og konferansefasiliteter for å være en attraktiv møteplass og arrangementskommune. Et nytt hotell har på mange måter vært den prikken over i-en vi har manglet i byutviklingen. Det har vært mange initiativ, men ingen har så langt ført fram. I slutt-enden er man avhengige av at private investorer vil satse. Nå er vi inne i et konkret arbeid som kan føre fram. Det er en direkte kobling mellom Fylkets Hus-prosjektet og et nytt hotell på stasjonsområdet. Fylkeskommunen ønsker å investere sammen med Bane Nord og en privat investor. Formannskapet har enstemmig godkjent et planprogram for stasjonsområdet, og reguleringsplan er under utarbeiding, og sendes på høring i slutten av juni.

Det er av stor strategisk interesse for Steinkjer at vi lykkes med å få til hotell og et nytt Fylkets Hus. Det vil være en kraftig forankring og utvikling av Steinkjer som region- og administrasjonssenter i Trøndelag. Vi må også tåle at det bygges tett og høyt nettopp rundt stasjonsområdet. Det er helt i tråd med nasjonale og regionale føringer. Vi tar vare på gjenreisningsbyens kvaliteter i Steinkjer, men dette må skje på en måte som ikke stopper nødvendig byutvikling. Stasjonsområdet er et naturlig sted for dette. Planene for Fylkets Hus berører ytterkanten av Jernbaneparken, i området mellom undergangen og drosjeholdeplassen. Dette mener jeg er en akseptabel endring, sett opp mot de samla samfunnsinteressene som er i spill i denne saken. Jeg ser heller ikke bort fra at endringer nord for Jernbaneparken kan ende med at parken kan utvides noe nordover i retning det nye kulturhuset, og det pågående planarbeidet kan også bidra til et ytterligere løft av undergangen.

Det skal skje enda mer på stasjonsområdet. Kommunen har besluttet å bygge et nytt parkeringshus sør på området, med om lag 400 parkeringsplasser. Dette vil legge til rette for god overgang til buss og tog. Vi har forventninger om betydelig flere kollektivreisende i framtida, parallelt med at særlig togtilbudet styrkes. I sum vil Steinkjer stasjon styrkes betydelig som knutepunkt for reisende. Den økte parkeringskapasiteten vil også være viktig for de mange kontorarbeidsplassene som finnes og bygges ut i nærområdet, og for byen som sådan.

Midt mellom disse store prosjektene ligger Rådhusparken, eller «Rådhusskogen» som noen kalte den før det ble gjort en midlertidig opprydding for noen år siden. Nå har den fungert som riggområde for byggingen av O2-huset, og vil antakelig være det også for de kommende byggeprosjektene. Men om noen år skal Rådhusparken være totalrehabilitert som en urban bypark. Når vi kommer i mål med den helhetlige områdeutviklingen vil vi ha et flott område der reisende med buss og tog møter Steinkjer, med hoteller og mange kompetansearbeidsplasser. Og Jernbaneparken og Rådhusparken vil ligge som grønne lunger midt i det hele.

Det er både fordeler og ulemper med de fleste utviklingsprosesser. Jeg legger vekt på langsiktig tenking og politisk lederskap, der vi systematisk styrker Steinkjer som by, vår attraktivitet og vekstkraft. Vi skal ta vare på og utvikle gjenreisningsbyen, de grønne lungene og møteplassene i bykjernen. Samtidig må vi stå i noen utviklingsgrep som bringer Steinkjer framover, både som regionby og administrasjonsby. Utvikling innebærer at ikke absolutt alt blir som før, men det blir bra. Ja, målet er byutvikling med kvalitet og at byen skal bli enda bedre enn i dag.

Kommentarer til denne saken