Sammen med mange velgere følger Sex og samfunn spent med når Arbeiderpartiet skal vedta nytt partiprogram i helgen. Kan partiet som siden starten har kjempet for kvinners rettigheter fortsette å forsvare abortnemdene?

Arbeiderpartiet er splittet i spørsmålet om abortloven skal endres. I dag er abortgrensen uke 22, men den gravide får bare bestemme selv frem til uke 12. Etter uke 12 må alle som ønsker abort søke til en nemnd. Et flertall i Arbeiderpartiets programkomite, med Jonas Gahr Støre i spissen, foreslår å utrede et alternativ til dagens nemndsystem, mellom uke 12 og 18. Et mindretall vil derimot avvikle nemndsystemet helt og gi kvinnen selv retten til å avbryte svangerskapet inntil uke 18. Etter fylkeslagenes årsmøter ser det ut til at det går i retning av støtte til mindretallets forslag.

La oss håpe at man på landsmøtet får en kunnskapsbasert debatt. Statistikken for 2020 viser at kun én til to prosent får endelig avslag i nemnda. Tallenes tale er tydelig; kvinnen er i stand til å ta gode valg på egne vegne. Likevel sender vi, med dagens ordning over 500 kvinner årlig inn for å argumentere for egne valg foran en nemnd.

Både før og etter uke 18 er de fleste aborter som blir innvilget begrunnet med misdanninger og sykdom hos fosteret. De som får vite at de bærer et foster med alvorlig sykdom, eller at graviditeten kan føre til en urimelig belastning på fysisk og/eller psykisk helse, kommer i en svært krevende situasjon. Da er det er en stor tilleggsbelastning å være prisgitt fremmende menneskers vurderinger og beslutninger.

Å avvikle abortnemdene handler til syvende og sist om å sikre den grunnleggende retten kvinner har til å bestemme over egen kropp og liv. En rett de frarøves i møte med i en abortnemnd. Den gravide blir satt på gangen for å vente på at andre mennesker skal ta en beslutning som blir bestemmende for resten av livet. Avvikling av nemdene vil frigjøre ressurser som må settes inn i et faglig godt hjelpetilbud. Kvinnen må bli møtt med et tilbud om hjelp og støtte som er tilpasset den vanskelige situasjonen hun står i. I dag har ikke kvinnen krav på oppfølging.

Arbeiderpartiet har en lang og stolt historie i kampen for kvinners rettigheter og selvbestemt abort. Flertallet skriver i sitt forslag til partiprogram at de prinsipielt mener at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Prinsipper er ikke nok. De må omsettes til faktisk politikk. Derfor må mindretallets forslag vinne frem. Det vil gjør det klart for velgerne at partiet står på riktig side av historien. Dette håper vi at Arbeiderpartiets delegater husker når de skal avgi sin stemme på helgens landsmøte.

Det er på tide å fjerne nemnda og fullføre kampen Arbeiderpartiet startet allerede i 1969.