I alle år har det blitt snakket varmt om jernbaneutvikling i Trøndelag, oppstart med elektrifisering, dobbeltspor på enkelte strekninger, flere togavganger og billigere togbilletter. I realiteten har det flertallet av de politiske partiene både i kommunestyrene, fylkestinget og stortinget hatt fullt fokus på veiutbygging. Noe som har ført til at jernbanen gradvis svekkes.

Februar 2018 var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad på årsmøte i Trøndelag Sp, i Stjørdal. Her tok de opp elektrifisering av Trønderbanen, etter at høsten 2017 ikke ble noe satt av penger fra statsbudsjettet. Vedum uttalte at Trønderbanen ikke er et Trøndelagsprojekt, men et nasjonalt prosjekt som vil få stor samfunnsgevinst når det kommer til å både kutte klimagassutslipp og generell samfunnsøkonomisk betydning. Idag har Vedum som finansminister mulighet til å sette igang med elektrifiseringsprosjektet. Han kan også stoppe planlagte veiprosjekter som har lite samfunnsøkonomisk betydning og vil øke CO2-utslipp.

E6-byggingen mellom Kvithammar og Åsen er igang, og skal etter planen stå ferdig sommeren 2027. På denne strekningen så vil dessverre flere velge å ta bilen fremfor å velge buss eller tog, enten man skal nordover eller sørover. Gradvis vil tog og buss være lite attraktiv når firefelts motorvei dominere strekningen mellom Trondheim - Steinkjer. Man bør selvsagt gjøre veiene sikrere, slik at man får færre ulykker, men det kan man gjøre uten firefelts motorvei bygd for å kjøre 110 km i timen.

I veitrasevalget mellomE6 Åsen - Mære er det mye usikkerhet hvor den skal gå. Mye matjord, natur og boliger vil gå tapt uavhengig hvor traseen skal gå. Dette prosjektet kan politikerne stoppe. Hvis det blir ny E6 Åsen - Mære, så vil det være «Game Over» for storsatsing på Trønderbanen. Da vil enda flere velge bilen som framkomstmiddel til tross for at de fleste partiene ønsker å redusere privatbilisme og det vil undergrave jernbanens passasjergrunnlag.

Veiprosjektet E6 Kvithammar - Åsen har en kostnad på 5,6 milliarder kroner, mens for elektrifisering hele Trønder-og Meråkerbanen koster det 3,6 milliarder kroner. Klimakrisen er her. Da er det viktig å ta grep med jernbaneutviklingen, det kan vi få til om vi prioriterer riktig.

Statsministeren, finansministeren, klimaministeren, samferdselsministeren og landbruksministeren i Støre-regjeringen spiller en stor og viktig rolle når det kommer til E6-prosjektet mellom Åsen - Mære og i den generelle samferdselpolitikken. De ble den regjeringa som huskes for en historisk jernbanesatsing. Mange av oss som er togglade folk har ventet i årevis på noe som skal skje, og nå er vi veldig utålmodige og det haster med å kutte klimagassutslipp. Etter den mislykkede jernbanepolitikken til Solbergregjeringa, bør ikke Støre-regjeringen gå på den samme nedturen.

Nå er det på tide å få løftet togutvikling og andre kollektivsatsing opp på agendaen - ikke mer veisatsing!