Distriktsstyret i Rødt Trøndelag støtter reindriftssamene i Fovsen Njaarke sin kamp for beiteretten og retten til kulturutøvelse.

Utbygginga av vindkraftanleggene på Storheia og Haraheia er gjennomført på tvers av reindriftssamenes interesser, og er en krenkelse av retten til kulturutøvelse etter FNs ICCPR artikkel 27.

Vindkraftutbygginga på Fosen ble av Høyesterett 11. oktober i år funnet å være i strid med samenes rettigheter, og vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige. Dommen er riktig og viktig, og vi håper at den nå vil bidra til en anerkjennelse av uretten det norske storsamfunnet har begått mot den samiske delen av befolkninga.

Høyesterettsdommen er imidlertid foreløpig verdiløs: Samenes rett til kulturutøvelse er uløselig knytta til reindrifta, og vindkraftanleggene er til hinder for vinterbeitet så lenge disse står – dom eller ei. Distriktsstyret i Rødt Trøndelag mener at den eneste logiske konsekvensen av Høyesteretts kjennelse er demontering av vindkraftanleggene på Fosen, og at naturen tilbakeføres.

Regjeringa må nå sørge for at samenes rettigheter respekteres – at Høyesterett respekteres – og starte arbeidet for å etterleve denne prinsipielt viktige dommen.

Rødt Trøndelag skulle gjerne tatt det for gitt at denne saken får konsekvenser også for andre planlagte naturinngrep som er i konflikt med urfolk sine interesser og rettigheter. Historien forteller oss at ingenting er gitt, og at vi må stå sammen mot statens og kapitalens offensiv.